Rejestracja

Administratorem danych osobowych jest TPI Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-716) przy ul. Bartycka 22, wpisana do rejestru przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr. KRS: 0000173850, NIP 527-02-05-140, REGON 008415083, (dalej: Goesell) kontakt: geosell@geosell.pl. Geosell przetwarza dane osobowe w celu zawarcia i realizacji umowy o świadczenie usług (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną (art. 6 ust. 1 lit. b RODO) oraz marketingu bezpośredniego (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Odbiorcami danych osobowych mogą być: inni użytkownicy portalu Geosell (tylko i wyłącznie, jeżeli czynności podejmowane przez Ciebie w portalu tego wymagają), dostawcy IT, usługodawcy w obszarze działań marketingowych i analitycznych. Przysługuje Ci prawo do zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Dane osobowe przetwarzane dla celu marketingowego będą przetwarzane do momentu zgłoszenia sprzeciwu. W pozostałym zakresie dane osobowe będą przetwarzane do zakończenia umowy o świadczenie usług przez Geosell oraz czas niezbędny do wywiązania się z obowiązków nałożonych przez przepisy prawa (rozliczenia, przedawnienia roszczeń). Masz prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, jak również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. Masz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędy Ochrony Danych Osobowych. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, a niepodanie danych uniemożliwi zawarcie i realizację umowy o świadczenie usług oraz korzystanie z portalu Geosell.